حقوق

                        جزوات

 

1-  اداری

           -   jozve edari(1)haghgostar.ir.pdf  

           -   jozve edari(2)haghgostar.ir.pdf 

 

2- اصول فقه

           -   اصول فقه شهبازی.pdf

 

3 - ایین دادرسی کیفری

              

             -   نکات ایین .......دادرسی کیفری.pdf

         

4 - ایین دادرسی مدنی

         -جزوه دادرسی مدنی دکتر طاهری.pdf

 

5  -  تجارت

        - dad-law.ir تجارت پنج.pdf

        - dad-law.ir    تجارت چهار_2.  pdf

dad-law.ir       تجارت دو.pdf    -           

dad-law.ir تجارت سه.pdf    -           

           -  dad-law.ir تجارت یک.pdf

 

جزوه تجارت دکتر اسکینی www.dad-law.ir      -         

 

           -     جزوه تجارت دکتر اسکینی www.dad-law.ir1111.pdf

 

          -     جزوه_تجارت_قربانی.pdf

                      قوانین

 

   Commercial Code_2.pdf               

dad_law_ir   _قانون_اساسی.pdf    

dad_law_ir_قانون_مجازات_اسلامی_م.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

          مقالات حقوقی            سوالات آزمون

 

آخرین ویرایش۱۲ خرداد ۱۳۹۵