آئین نامه ها و بخشنامه ها

                                                       

                            آئین نامه ها و بخشنامه ها

 

 

آیین نامه ماموریت و اتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد.pdf

تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه.pdf

 

 

 

تاریخ : 10/8/86

شماره : 230674/30

 

بسمه تعالی

 

 

بخشنامه

به کلیه مناطق‌، واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی

 

    نظر به اینکه در مقاطع مختلف زمانی‌، بخشنامه‌های متعددی پیرامون مسائل کارگزینی اعضای هیات علمی صادر شده که با مرور زمان نیازمند اصلاح و بازنگری بود لذا دفتر استخدام هیات علمی دانشگاه ماموریت یافت تا با مطالعه سوابق‌‌، نسبت به سامان دهی بخشنامه‌های پراکنده که بعضاً اجرای آن کم رنگ شده بود اقدام به جمع‌آوری و تکمیل و تدوین یک مجموعه مقررات به صورت یکپارچه از بخشنامه‌های صادره گذشته نماید تا اجرای آن توسط مسئولین ذیربط به طور یکسان و هماهنگ انجام گیرد.

اینک آئین نامه پیوست حاوی نکات کارگزینی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

 

 

 

آئین نامه کارگزینی اعضای هیات علمی

 

فصل اول

 

ساعات موظفی ( تدریس و غیر تدریس ) هفتگی اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

الف - ساعات موظفی تدریس مسئولان اجرایی دانشگاه :

ماده 1 ) ساعات موظفی تدریس روساء و معاونین واحدهای دانشگاهی

 

( جدول شماره 1 )

 

ردیف درجه واحد دانشگاهی ساعات موظفی رئیس ( تمام وقت ) ساعات موظفی معاونین (تمام وقت )
1 واحد جامع 7 ساعت 8 ساعت
2 واحد بسیار بزرگ 8 ساعت 9 ساعت
3 واحد بزرگ 9 ساعت 10 ساعت
4 واحد متوسط 10 ساعت 11 ساعت
5 واحد کوچک و مراکز 11 ساعت 12 ساعت
 

 

 • تبصره : در صورتی که رئیس واحد دانشگاهی ، نیمه وقت باشد میزان ساعات موظفی تدریس وی 4 ساعت کمتر از ساعات یاد شده خواهد بود.

ماده 2 ) چنانچه اعضای هیات علمی در واحد پست اجرایی داشته باشند ( به استثناء روسا و معاونین ) ساعات موظفی تدریس آنها با توجه به درجه واحد دانشگاهی به شرح ذیل است:

 

( جدول شماره 2 )

 

ردیف درجه واحد دانشگاهی ساعات
1 واحد جامع 10
2 واحد بسیار بزرگ 11
3 واحد بزرگ 12
4 واحد متوسط 13
5 واحد کوچک و مراکز 14
 

 

 • تبصره 1 : بطور کلی ساعات موظفی تدریس اعضای هیات علمی که دارای پست اجرایی می‌باشند می‌بایست بعد از ساعات اداری باشد.

 • تبصره 2 : کلیه پستهای سازمانی که از طرف دفتر تشکیلات و روشها تعیین و ابلاغ می‌گردد پست اجرایی محسوب می‌شود.

 • تبصره 3 : رئیس‌، معاونین و مدیران اجرایی دیگر فقط باید ساعات موظفی تدریس خود را تکمیل نمایند و مجاز به انجام حق‌التدریس نمی‌باشند.

ماده 3 ) ساعات موظفی تدریس مدیران گروه نیز به میزان ذکر شده در جدول شماره ( 2 ) می‌باشد. ( حداکثر سقف ساعات تدریس 17 ساعت می‌باشد )

به طور مثال مدیر گروهی که در واحد متوسط 13 موظفی تدریس دارد‌، علاوه بر آن فقط 4 ساعت می‌تواند تدریس داشته باشد که به صورت حق‌التدریس محسوب می‌شود.

ماده 4 ) ساعات موظفی تدریس روسای مناطق همانند روسای واحدهای جامع 7 ساعت است.

ماده 5 ) ساعات موظفی تدریس دبیران مناطق 8 ساعت می‌باشد.

ماده 6 ) ساعات موظفی تدریس مدیران کل سازمان مرکزی 8 ساعت در هفته تعیین می‌گردد.

 

ب - ساعات موظفی تدریس اعضای هیات علمی که فاقد پست اجرایی هستند

 

 

ماده 7 ) ساعات موظفی تدریس و غیر تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که فاقد پست اجرایی می‌باشند به شرح جدول 3 می‌باشد.

 

جدول ساعات موظفی تدریس و غیر تدریس افرادی که در دانشگاه آزاد اسلامی فقط به صورت تمام وقت و یا نیمه‌وقت همکاری می‌نمایند.

 

 

( جدول شماره 3 )

 

نحوه همکاری اساتید

ساعات تدریس موظف بر حسب مرتبه علمی

ساعات غیر تدریس بر حسب مرتبه علمی

مجموع ساعات تدریس و غیر تدریس

مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد مربی آموزشیار مربی استادیار دانشیار استاد 32
تمام وقت 16 16 15 14 12 16 16 17 18 20
نیمه وقت - 12 10 9 8 - 4 6 7 8 16
 

 

مثال : مربی که در واحد دانشگاهی آباده به صورت تمام وقت تدریس می‌نماید فقط 16 ساعت تدریس موظف خواهد داشت و دانشیاری که در واحد تهران جنوب به صورت نیمه وقت تدریس می‌نماید فقط 9 ساعت تدریس موظف خواهد داشت.

حداکثر ساعات تدریس اضافه بر ساعات جدول شماره ( 3 ) ( اضافه تدریس ) به صورت حق‌التدریس محاسبه می‌شود که به شرح جدول ( شماره 4 ) می‌باشد.

 

سقف تدریس

( جدول شماره 4 )

 

مرتبه علمی مربی استادیار دانشیار استاد
نوع همکاری
تمام وقت 7 8 9 11
نیمه وقت 4 6 7 8
 

 

 • تبصره 1 : با توجه به جداول شماره 3 و 4 سقف تدریس بدون در نظر گرفتن مرتبه علمی برای اعضای هیات علمی تمام وقت 23 ساعت و اعضای هیات علمی نیمه وقت 16 در هفته می‌باشد.

مثال : تدریس موظف عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار که به صورت تمام وقت در واحد تهران شمال تدریس می‌نماید 15 ساعت در هفته می‌باشد این فرد فقط 8 ساعت دیگر می‌تواند علاوه بر آن تدریس نماید که در مجموع 23 ساعت می‌شود. ( این 8 ساعت تدریس به صورت حق‌التدریس محاسبه می‌شود )

 • تبصره 2 : هیچ عضو هیات علمی ( تمام وقت یا نیمه وقت ) مجاز به تدریس بیش از 8 ساعت در طول یک روز نمی‌باشد.

 • تبصره 3 : واحدهای دانشگاهی مجاز به برقراری کلاس در روزهای جمعه نمی‌باشند. در موارد استثناء کسب مجوز موردی از رئیس منطقه الزامی است ضمناً تصویری از مجوز صادره باید به دفتر استخدام هیات علمی سازمان مرکزی ارسال شود.

فصل دوم

 

فوق‌العاده حق مرتبه علمی

 

 

ماده 8 ) فوق‌العاده حق مرتبه علمی بر حسب نحوه همکاری و مرتبه علمی و میزان ساعات تدریس به شرح جداول ذیل پرداخت می‌گردد:

الف : اعضای هیات علمی تمام وقت با 10 ساعت تدریس :

 

( جدول شماره 5 )

 

مرتبه  مبلغ حق مرتبه هیات علمی
مربی 300.000 ریال
استادیار 1.000.000 ریال
دانشیار 1.000.000 ریال
استاد 1.000.000 ریال
 

 

 

ب : اعضای هیات علمی تمام وقت با ساعات کامل تدریس :

 

( جدول شماره 6 )

 

 

مرتبه ساعات تدریس مبلغ حق مرتبه هیات علمی
مربی آموزشیار 16 800.000 ریال
مربی 16 کمتر از 10 سال سابقه 3.100.000 ریال
بین 10 تا 20 سال سابقه 3.165.000 ریال
بیش از 20 سال سابقه 3.300.000 ریال
استادیار 15 5.000.000 ریال
دانشیار 14 5.500.000 ریال
استاد 12 6.000.000 ریا ل
 

 

 

 

ج : اعضای هیات علمی نیمه وقت با 8 ساعت تدریس :

 

( جدول شماره 7 )

 

مرتبه  مبلغ حق مرتبه هیات علمی
مربی -
استادیار 600.000 ریال
دانشیار 600.000 ریال
 

 

 

د : اعضای هیات علمی نیمه وقت با ساعات کامل تدریس :

 

( جدول شماره 8 )

 

 

مرتبه ساعات تدریس مبلغ حق مرتبه هیات علمی
مربی 12
900.000 ریال
استادیار 10 2.600.000 ریال
دانشیار 9 2.850.000 ریال
استاد 8 3.100.000 ریال
 

 

 • تبصره 1 : به بورسیه‌های دکتری به ازای 8 ساعت و 12 ساعت تدریس به ترتیب 1.300.000 ریال و 2.100.000 ریال به عنوان حق مرتبه علمی پرداخت می‌شود.

 • تبصره 2 : به افراد با شرایط خاص ( مرخصی زایمان و .... ) که در اواسط ترم و یا زمانی که امکان برنامه‌ریزی ساعات تدریس وجود ندارد ، مشغول به کار می‌شوند‌، نمی‌توان حق مرتبه علمی پرداخت نمود. برای اینگونه افراد حکم حقوقی به شرط حضور مستمر در واحد و انجام فعالیت‌های پژوهشی بدون در نظر گرفتن حق مرتبه علمی صادر می‌شود و تا شروع ترم بعد به شرط تکمیل نمودن ساعات موظفی حق مرتبه علمی به صورت کامل پرداخت خواهد شد.

فصل سوم

 

ایاب و ذهاب

 

 

ماده 9 ) مبلغ پرداختی بابت ایاب و ذهاب اعضای هیات علمی تمام وقت 280.000 ریال و برای اعضای هیات علمی نیمه وقت 140.000 ریال می‌باشد.

ماده 10 ) پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به آن دسته از اعضای هیات علمی تمام وقت و نیمه وقت تعلق می‌گیرد که پستهای مصوب اجرایی و مدیریتی در مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشند.

ماده 11 ) هزینه ایاب و ذهاب اعضای هیات علمی که دارای پست اجرایی هستند در صورتی قابل پرداخت است که اولاً ورود و خروج آنها ثبت شود ، ثانیاً از وسیله نقلیه متعلق به دانشگاه استفاده نکنند.

ماده 12 ) در صورتی که کل ساعات حضوری اعضای هیات علمی مشمول دریافت حق ایاب و ذهاب در یک ماه از مدت زمان ساعات موظفی ایشان کمتر باشد به ازای هر 7:30 ساعت به میزان یک روز از هزینه ایاب و ذهاب کسر می‌گردد.

 

فصل چهارم

 

ماموریت

 

 

ماموریت عبارتست از وظیفه موقتی که غیر از وظیفه شاغل در پست سازمانی خود در خارج از محل اصلی کار به وی محول می‌شود.

ماده 13 ) مبلغ حق ماموریت بر اساس رابطه ذیل محاسبه می‌شود.

 

یک پانزدهم حقوق و مزایای مستمر بدون احتساب حق تاهل ، اولاد ، مسکن و مصادیق مشابه که کمک اطلاق می‌شود = حق ماموریت یک روزه

 
 • تبصره 1 : به ماموریت‌های آموزشی 50 درصد و به ماموریت‌هایی که در روزهای جمعه و تعطیل انجام می‌شود 10 درصد به حق ماموریت اضافه می‌شود.

 • تبصره 2 : حق ماموریت در حال حاضر ( با توجه به جدول محاسبه حقوق و مزایای سال 86 ) نباید از 410.966 ریال افزایش یابد به عبارتی حداکثر مبلغ پرداختی به ازای هر روز عادی در سال 86 ، 410.966 ریال باشد.

ماده 14 ) برای مامور شدن اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی به سایر ارگانها و سازمانها لازم است این گونه افراد از سازمان یا ارگان مربوطه پست اجرایی اخذ نموده و مراحل ذیل صورت پذیرد:

 • 1- انجام مکاتبات از سازمان مربوطه به سازمان مرکزی دانشگاه

 • 2- ارسال حکم انشایی تنفیذ پست در آن سازمان ( مقصد )

 • تبصره : پرداخت حقوق و مزایای این گونه افراد به عهده سازمان متبوع می‌باشد.

 • 3- تمدید حکم ماموریت این دسته از اعضای هیات علمی نیز هر ساله باید با نظر سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی صورت پذیرد.

 

فصل پنجم

 

اضافه کار

 

 

جهت حضور مستمر افرادی که دارای پست اجرایی هستند در محل کار خود ، اضافه کاری پرداخت می‌شود.

 

ماده 15 ) نحوه محاسبه یک ساعت اضافه کار:

 • حق جذب سنوات دانشگاه آزاد اسلامی سنوات دانشگاهی حقوق مبنا ( تقسیم بر 137 ) = مبلغ 1 ساعت اضافه کار ( اعضای هیات علمی تمام وقت ) 

 • حق جذب سنوات دانشگاه آزاد اسلامی سنوات دانشگاهی حقوق مبنا ( تقسیم بر 82 ) = مبلغ 1 ساعت اضافه کار ( اعضای هیات علمی نیمه وقت )

 • تبصره : برای افرادی که دارای پست اجرایی هستند علاوه بر 12 ساعت اضافه‌کاری که در حکم آنها به صورت مستمر گنجانده می‌شود تا سقف 120 ساعت با مجوز سازمان مرکزی به شرط ثبت در کارت ورود و خروج قابل پرداخت می‌باشد.

فصل ششم

 

اعطاء ترفیع به آزادگان ، جانبازان و رزمندگان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

ماده 16 ) به منظور اعمال هماهنگی بین آزادگان و رزمندگان عضو هیات علمی دانشگاه آزاد  اسلامی با بخش دولتی ضوابط زیر به مورد اجرا گذاشته می‌شود:

 

( جدول شماره 10 )

 

ردیف

آزادگان ، اسرا ، مفقودین

جانبازان

رزمندگان

امتیاز

1 1 تا 2 سال سابقه اسارت یا مفقودیت 20 تا 29 درصد از کار افتادگی 1 تا 2 سال 1 پایه ترفیع
2 2 تا 3 سال سابقه اسارت یا مفقودیت 30 تا 39 درصد از کار افتادگی 2 تا 3 سال 2 پایه ترفیع
3 3 تا 4 سال سابقه اسارت یا مفقودیت 40 تا 49 درصد از کار افتادگی 3 تا 4 سال 4 پایه ترفیع
4 4 تا 5 سال سابقه اسارت یا مفقودیت 50 تا 59 درصد از کار افتادگی 4 تا 5 سال 6 پایه ترفیع
5 5 تا 6 سال سابقه اسارت یا مفقودیت 60 تا 69 درصد از کار افتادگی 5 تا 6 سال 8 پایه ترفیع
6 6 سال به بالا سال سابقه اسارت یا مفقودیت 70 درصد به بالا 6 سال به بالا 10 پایه ترفیع
 

 

 • تبصره : ارتقاء مرتبه اعضاء مذکور کماکان تابع مقررات آئین نامه ارتقاء دانشگاه خواهد بود.

 

فصل هفتم

 

بازخرید خدمت

 

 

ماده 17 ) واحدها و مراکز آموزشی وابسته مکلفند در خصوص مربیان و مربیان آموزشیار نیمه وقت بازنشسته در صورتی که سن آنها از 50 سال تجاوز کرده باشد‌، نسبت به قطع رابطه استخدامی و بازخرید سنوات خدمت آنان در دانشگاه برابر ضوابط و مقررات مربوط اقدام نمایند.

ماده 18 ) واحدها و مراکز آموزشی وابسته مکلفند در خصوص مربیان و مربیان آموزشیار تمام وقت بازنشسته در صورتی که سن آنها از 60 سال تجاوز کرده باشد، نسبت به بازخرید سنوات خدمت آنان در دانشگاه برابر ضوابط مربوط اقدام نمایند.

 • تبصره : در موارد خاص و ضروری چنانچه واحد و یا مرکز آموزشی نیاز به خدمات افراد موضوع مواد 17 و 18 این آیین‌نامه داشته باشد ، می‌بایست مراتب را با دلایل توجیهی لازم جهت کسب مجوز به دفتر استخدام هیات علمی سازمان مرکزی اعلام نمایند تا پس از بررسی اعلام نظر گردد.

ماده 19 ) اعضای هیات علمی که در ابتدای خدمت تمام وقت بوده‌اند و بنا به دلایلی نوع همکاری آنها به نیمه وقت تبدیل شده یا می‌شود ، پاداش پایان خدمت آنان به صورت مجزا به نسبت سنوات خدمت نیمه وقت و تمام وقت محاسبه خواهد شد ، در مورد عکس قضیه نیز این امر صادق می‌باشد.

ماده 20 ) پاداش پایان خدمت اعضای هیات علمی نیمه وقتی که تمام وقت سازمانها و یا ارگانهای دیگری می‌باشند به نسبت سنوات خدمت در دانشگاه خواهد بود‌. با توجه به اینکه این دسته از اعضای هیات علمی حقوق و مزایای تمام وقتی خود را از دانشگاه دریافت نمی‌دارند.

ماده 21 ) اعضای هیات علمی نیمه وقتی که بازنشسته سایر سازمانها و یا ارگانها می‌باشند می‌توانند از پاداش پایان خدمت به نسبت سنوات خدمت در دانشگاه برابر مقررات مربوط بهره‌مند شوند.

 

فصل هشتم

 

تغییر نوع همکاری

 

 

ماده 22 ) برای تبدیل اعضای هیات علمی نیمه وقت به تمام وقت لازم است مدرکی مبنی بر استعفا و یا بازنشستگی به همراه اعلام نیاز واحد دانشگاهی به دفتر استخدام هیات علمی سازمان مرکزی ارسال نمایند تا پس از بررسی ، مجوز لازم صادر گردد.

 • تبصره : این گونه افراد نباید به صورت تمام وقت در سازمانهای دیگر اشتغال داشته باشند.

ماده 23 ) تبدیل وضعیت تمام وقت به نیمه وقت به جز مواردی که به تشخیص سازمان لازم و مجاز می‌باشد ، ممنوع است.

 

 

فصل نهم

 

سایر مقررات

 

 

ماده 24 ) در صورت عدم تکمیل ساعات موظفی اعضای هیات علمی در واحد مربوطه‌، با هماهنگی منطقه در واحدهای هم‌جوار ساعات موظفی تکمیل می‌گردد. بدیهی است کلیه حقوق و مزایای مشخص از واحد مبدا پرداخت می‌شود.

ماده 25 ) در حال حاضر هرگونه نقل و انتقال اعضای هیات علمی (ازجمله ماموریت ) در دانشگاه آزاد اسلامی ممنوع می‌باشد. شایسته است واحدها از مکاتبات مکرر در این خصوص خودداری نمایند.

 • تبصره : در موارد بسیار ضروری پس از مکاتبه واحد دانشگاهی با سازمان مرکزی مراتب در کمیته مربوطه مطرح می‌گردد.

ماده 26 ) هر یک از اعضای هیات علمی که همسرش نیز در استخدام دانشگاه آزاد اسلامی باشد فقط به یکی از آنها کمک هزینه عائله‌مندی و فرزند تعلق می‌گیرد.

ماده 27 ) میزان حق سرپرستی رئیس واحد بر اساس امتیاز واحد و تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت که صلاحیت علمی آنها تایید شده باشد بر اساس جدول مربوطه که هر سال به واحدها ابلاغ می‌گردد تعیین می‌شود لذا اگر امتیاز واحدی بالا باشد ولیکن تعداد اعضای هیات علمی به سقف مورد نظر نرسد حق سرپرستی در ردیفی که تعداد اعضای هیات علمی در آن ثبت شده قرار می‌گیرد.

 • تبصره : اگر رئیس واحد یا مرکز آموزشی به عنوان سرپرست منصوب شود 90 درصد میزان سرپرستی که همه ساله جدول آن ابلاغ می‌شود برای وی منظور می‌گردد.

ماده 28 ) به اعضای هیات علمی نیمه وقت حق تاهل ، حق اولاد و حق مسکن تعلق نمی‌گیرد.

ماده 29 ) در خصوص موارد مربوط به مرخصی‌ها که مناطق دانشگاهی تفویض اختیار گردید نظر واحدها را به آئین نامه شماره 128638/35 مورخ 12/5/86 ، در خصوص حق‌التدریس به آئین‌نامه شماره 322237/35 مورخ 6/12/85 ، شرایط و ضوابط جدید استخدام هیات علمی به بخشنامه شماره 120263/30 مورخ 4/5/86 و شرایط جدید اعطای بورس به بخشنامه شماره 129904/35 مورخ 14/5/86 جلب می‌نماید.

این آئین نامه از تاریخ 1/11/86 در کلیه مناطق‌، واحدهای دانشگاهی و مراکز آموزشی قابل اجرا است و مفاد آن از هر حیث جایگزین کلیه مقررات مربوطه قبلی خواهد بود. رئیس منطقه و یا واحد دانشگاهی و یا مرکز آموزشی مربوط حسب مورد مسئول حسن اجرای مفاد این آئین نامه می‌باشند.

 

دکتر عبدالله جاسبی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

بسمه تعالی

 

تاریخ : 5/10/86

شماره : 515606/88

از دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی

به : دبیرخانه شورای منطقه دوازده دانشگاه

بر اساس مصوبه مورخ 13/8/86 کمیته‌های تخصصی وابسته به هیات ممیزه دانشگاه مقرر گردید:

 • « کلیه اعضای هیات علمی متقاضی ارتقاء به مراتب دانشیاری و استادی در هنگام تکمیل فرمهای آئین‌نامه ارتقاء مرتبه موظف هستند درصد همپوشان مقالات مندرج در جداول 12 و 13 و 14 ( مجموعه مقالات کنفرانسهای معتبر داخلی و خارجی - مقاله علمی صددرصد متسخرج از رساله یا پایان‌نامه - گزارشهای علمی طرحهای تحقیقاتی یا فنی ) را با مجموعه مقالات مندرج در جداول 10 و 11 ( مقاله در نشریات معتبر داخلی و خارجی ) دقیقاً مشخص و به صورت مجزا کتباً اعلام نمایند.»

 • یادآور می‌شود در صورت ضمیمه نبودن نامه مربوط به کلیه فرمها و کارهای علمی ارسالی اعاده خواهد شد. منطقه دانشگاهی موظف است مراتب را به کلیه واحدهای ذیربط ابلاغ نماید.

 • مسئولیت اجرای دقیق مفاد دستورالعمل فوق به عهده معاونین آموزشی واحدها و همچنین دبیر کمیته منتخب می‌باشد.

فیروز دیندارفرکوش

مدیرکل دفتر استخدام هیات علمی و دبیرخانه هیاتهای ممیزه

 

 

 

بسمه تعالی

 

تاریخ : 8/1/89

شماره :1901/35

از : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

به : کلیه مناطق چهاردهگانه ، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه

موضوع : ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه در موسسات دولتی و غیر دولتی بطور تمام وقت

سلام علیکم

 

در راستای اجرای صحیح بند 2 دسته چهارم ماده 14 آیین نامه دادرسی اعضای هیات علمی شماره 203846/35  مورخ 26/6/87 و با عنایت به اینکه ملاحظه می گردد که در پاره ای موارد آیین نامه مذکور به دقت رعایت نمی گردد لذا به منظور ایضاح هر چه بیشتر، با تاکید مجدد بر ممنوعیت اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی  در کلیه موسسات دولتی و غیردولتی  اعم از آموزشی و غیر آموزشی اعلام می دارد :

 • اشتغال به کار پاره وقت اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه در سازمانهای دولتی و غیر دولتی اعم از آموزشی و غیر آموزشی در صورتی که منافاتی با وظایف محوله ایشان به عنوان عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه نداشته باشد بلامانع است.

 • برابر اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نظر به اینکه مشاغل سردفتری مستلزم حضور دائم در محل کار می باشد، سر دفتران اسناد رسمی نیز جزو مشاغل تمام وقت محسوب و در دایره شمول آیین نامه موصوف قرار می گیرند.

تبصره : به منظور اتخاذ رویه یکسان شایسته است در هر موردی که محل تردید می باشد مراتب از دفتر اداره کل امور حقوق دانشگاه استعلام گردد.

 • انعقاد قرارداد بورس و تعهد خدمت توسط اعضای هیات علمی در سایر سازمانها و موسسات دیگر به محض انعقاد قرارداد بورس و تعهد خدمت ، به عنوان اشتغال همزمان تلقی می گردد و در دایره شمول آیین نامه موصوف قرار می گیرند.

 • روسای مناطق چهاردهگانه ، واحدها و مراکز آموزشی حسب مورد مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه می باشند.

 

دکتر عبدالله جاسبی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

بخشنامه

 

بسمه تعالی

 

تاریخ : 16/12/88

شماره : 470000/35

دستورالعمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه (رشته های غیر پزشکی)

به : کلیه مناطق و واحدهای دانشگاهی

پیرو بخشنامه شماره 9564/35 مورخ 20/1/88 و در خصوص اجرای مصوبات جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور ایجاد وحدت رویه موسسات آموزشی و دانشگاههای کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دستورالعملی به شرح ذیل مصوب گردیده است . شایسته است واحدها و مراکز دانشگاهی نسبت به اطلاع رسانی و اجرای دقیق آن اقدامات لازم را معمول نمایند.

 

آخرین ویرایش۱۱ خرداد ۱۳۹۵